Lekker procederen en deelnemen aan mediation

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 6 december 2023 leestijd

Een procedure bij de rechter is gestart. Vanuit de rechtbank wordt aan partijen een brief gestuurd. In de brief worden partijen uitnodiging om deel te nemen aan een mediationtraject. Welke gevolgen heeft deelname aan een mediationtraject voor de procedure?

Keuze mediation

Partijen kunnen op ieder moment kiezen voor mediation, dus ook als een procedure al loopt bij de rechtbank of het gerechtshof. Een uitnodiging tot mediation is geen verplichting tot mediation. Als een partij of als beide partijen niet bereid zijn deel te nemen aan mediation, dan wordt de procedure voortgezet. De beslissing om wel of niet deel te nemen, weegt de rechter niet mee in zijn beoordeling.

Kiezen partijen ervoor om onder leiding van de (MfN)mediator te zoeken naar overeenstemming dan wordt de procedure in de wacht gezet. Uitzonderingen gelden ten aanzien van strafzaken en vreemdelingenzaken.

Procedure in de wacht

In artikel 9 lid 1 van het MfN mediationreglement is opgenomen: “Eventuele bij de aanvang van de mediation al aanhangige gerechtelijke, of aanverwante procedures over de kwestie of onderdelen daarvan – met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten – worden door de partijen opgeschort voor de duur van de mediation.” In lid 2 is opgenomen dat geen nieuwe procedures tegen elkaar worden opgestart.

De procedure die specifiek over de kwestie of onderdelen daarvan gaat wordt geschorst. De achterliggende gedachte is dat mediation een bijzondere vorm van conflictoplossing is. Die vorm van conflictbeslechting laat zich niet combineren met een andere vorm, zoals een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies.

Het is mogelijk om over een geheel ander conflict (verder) te procederen. Ook kunnen partijen en de mediator samen afstemmen of en welk (deel)geschil bij de rechter wordt voortgezet, bijvoorbeeld om juist een bepaalde tijdsvoortgang te bewaken en of een voorlopige regeling te bewerkstelligen.

Mediation geslaagd

De mediator kan de afspraken vastleggen. Als partijen volledige overeenstemming bereiken, dan hoeft de rechter geen beslissing meer te nemen. Een procedure kan na berichtgeving van partijen aan de rechter worden gestaakt. Soms bereiken partijen geen volledige maar gedeeltelijke overeenstemming. In die situatie kunnen partijen de rechter vragen om alleen een beslissing te nemen over het onderdeel waarover geen overeenstemming bestaat. Dat kan ook tijdens een mediationtraject met als doel partijen verder te helpen om samen nadere afspraken te maken.

Een vaststellingsovereenkomst heeft geen executoriale titel. Het is mogelijk om de overeenkomst aan een beschikking of vonnis te laten hechten of een (deel)afspraak in de uitspraak te laten opnemen. Daardoor kan een partij direct executeren als de ander niet nakomt, bijvoorbeeld bij een afspraak over kinderalimentatie en partneralimentatie.

Mediation niet geslaagd

Als deelnemers geen overeenstemming bereiken in het mediationtraject, dan zal de mediator het mediationbureau van de rechtbank of het hof berichten. De procedure wordt vervolgens hervat en de rechter zal uitspraak doen ter beslechting van het geschil. De rechter beslist alleen over de juridische aspecten van een conflict.

Onze mediators beantwoorden vrijblijvend uw vragen over mediation. Neem gerust contact op.