Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage in het levensonderhoud van een kind of een ex-partner.

Alimen tatie

Verzoek aan de rechter

Als een verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingediend, dan behandelt de rechter het alimentatieverzoek als onderdeel van de scheidingsprocedure. Het is ook mogelijk om op een ander moment met behulp van een advocaat een verzoekschrift in te dienen en de rechter te vragen de alimentatie vast te stellen, te veranderen of stop te zetten. De rechter toetst het alimentatieverzoek aan de wet en aan de richtlijnen die de Expertgroep Alimentatienormen heeft opgesteld.

Kinderalimentatie

Tijdens het huwelijk zijn ouders verplicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Vanaf het 18e levensjaar van het kind zijn ouders verplicht financieel bij te dragen in het levensonderhoud en studie. Deze verplichting eindigt niet door scheiding. Waar tijdens het huwelijk doorgaans geen behoefte bestaat om afspraken vast te leggen, bestaat deze behoefte na scheiding wel.

Wanneer het ouders niet lukt samen afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding, kan de rechter op verzoek van een ouder een beslissing nemen. De alimentatie wordt berekend waarbij inzichtelijk wordt wat de behoefte van het kind en wat de draagkracht van de ouders is. De Expertgroep Alimentatienormen heeft daarvoor richtlijnen geformuleerd. Kinderalimentatie gaat daarbij voor partneralimentatie.

De behoefte van een kind ziet op de vraag wat een kind per maand kosten. De behoefte wordt gebaseerd op het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk. De leeftijd van het kind speelt daarbij een rol. De draagkracht ziet op de vraag wat een ouder nu beschikbaar heeft. Om de kinderalimentatie te kunnen berekening zijn onder meer stukken met betrekking tot het inkomen en vermogen van beide ouders nodig en dient ook inzichtelijk te zijn wanneer het kind bij welke ouder is.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële maandelijkse bijdrage van de ene ex-partner aan de andere ex-partner gedurende een bepaalde tijd na scheiding. Daarvan kan sprake zijn als de ene ex-partner voldoende draagkracht heeft en de andere ex-partner onvoldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien en deze inkomsten in redelijkheid ook niet kan verwerven.

De berekening van partneralimentatie is maatwerk en wij kunnen die berekening voor u maken. De rechter kan bij de beoordeling van een verzoek partneralimentatie met alle omstandigheden van het geval rekening houden, zoals de werkervaring, de studie, de leeftijd van de kinderen, de woonlasten, de mate van arbeids(on)geschiktheid en de duur van het huwelijk. Bij de berekening van de partneralimentatie wordt in ieder geval gekeken naar de behoefte en de draagkracht. De behoefte kan worden vastgesteld op 60% van het netto gezinsinkomen na aftrek kosten kind(eren) maar kan ook gebaseerd worden op een zogeheten behoeftelijstje. De draagkracht is het bedrag dat beschikbaar is om partneralimentatie te voldoen.

Een recht op of een verplichting tot het betalen van partneralimentatie is niet van onbeperkte duur. De rechter kan de duur vaststellen en echtlieden kunnen daarover ook samen afspraken maken. Bij een echtscheiding na 1 januari 2020 geldt, zolang echtlieden niet anders hebben afgesproken, een maximum duur van 5 jaar. Heeft het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd, dan is de partneralimentatieduur gelijk de helft van de duur van huwelijk. Er zijn echter een drietal uitzonderingen. Is het jongste kind nog geen 12 jaar, dan bestaat een recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar wordt. Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en ontvangt de ex-partner binnen 10 jaar een AOW-uitkering, dan duurt de alimentatieplicht tot de dag waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-uitkering ontvangt. Is de alimentatiegerechtigde geboren voor 1970, heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd maar duurt het langer dan 10 jaar voor een AOW-uitkering wordt ontvangen, dan is de alimentatieduur 10 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de termijn worden verlengd.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij een alimentatieberekening voor u maken en u adviseren over uw (proces)mogelijkheden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met onze familierechtspecialisten op.