Algemene voorwaarden

Gewoon transparant en duidelijke taal.

 1. Bolder Advocaten is een maatschap, hierna: de maatschap, bestaande uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen.
 2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Bolder Advocaten, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Bolder Advocaten is beperkt tot het bedrag, waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Bolder Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bolder Advocaten is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Bolder Advocaten gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij dezen dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Bolder Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bolder Advocaten.
 6. Niet alleen Bolder Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen, die voor de maatschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 8. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Bolder Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en de werkzaamheden op te schorten.
 9. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5,-.
 10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bolder Advocaten wordt beheerst door het Nederlands recht.
 11. De Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle rechtsvorderingen tussen Bolder Advocaten en de opdrachtgever.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Algemene voorwaarden – Bolder Advocaten