Welke rol speelt het kindgebonden budget bij het berekenen van de kinderalimentatie? 

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 6 december 2023 leestijd

Mijn ex heeft een nieuwe relatie en is gaan samenwonen. Daardoor krijgt zij geen kindgebondenbudget meer en wil ze meer kinderalimentatie. Dat kan toch niet waar zijn?!

Kindgebondenbudget speelt een rol bij de berekening van kinderalimentatie. Als een ouder geen recht meer heeft op kindgebondenbudget leidt dat niet automatisch tot een wijziging van de kinderalimentatie.

Wat is kindgebonden budget?

Een antwoord op deze vraag is onder meer te vinden op de website van de Belastingdienst: “Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

De alleenstaande ouderkop is een toeslag, een verhoging, die onderdeel is van het kindgebondenbudget. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop zijn van dezelfde aard en strekking.[1] Deze toeslag is een extra inkomensondersteuning, een tegemoetkoming in het levensonderhoud, voor alleenstaande ouders.[2]

De Belastingdienst beschouwt gehuwden en geregistreerde partners die niet samenwonen als elkaars toeslagpartners waardoor zij geen recht op de alleenstaande ouderkop hebben. Dat kan anders zijn als de scheidingsprocedure bij de rechtbank is opgestart.

De Belastingdienst stelt jaarlijks achteraf het juiste bedrag vast. Het is mogelijk dat een ouder moet bijbetalen of recht heeft op een nabetaling.

De voorwaarden

Niet iedereen ontvangt het kindgebonden budget. Er gelden een aantal voorwaarden.

  • De ouder heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • De ouder moet de kinderbijslag voor het kind ontvangen.[3] Op de website van de Sociale verzekeringsbank is terug te vinden wanneer aanspraak op kinderbijslag bestaat. Een belangrijke voorwaarde is dat het kind jonger moet zijn dan 18 jaar oud.
  • De ouder moet een inkomen hebben onder de inkomensgrens. De inkomensgrens hangt van diverse factoren af, waaronder het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en de aanwezigheid van een partner. Ben je een alleenstaande met twee kinderen dan ligt de inkomensgrens per 1 januari 2024 rond de € 150.000.
  • De ouder moet een vermogen hebben onder de vermogensgrens. De vermogensgrens hangt af van de gezinssamenstelling. Voor een alleenstaande ouder mag het vermogen op 1 januari 2024 niet hoger zijn dan € 140.213.

Welk rol?

Ouders kunnen een geschil hebben over de (hoogte van de) kinderalimentatie. Als het hen niet lukt om het geschil samen op te lossen, dan kan een ouder de rechter vragen om de kinderalimentatie vast te stellen of te wijzigen.[4]

Alimentatie wordt berekend op basis van behoefte en draagkracht. Op onze website en in het rapport Alimentatienormen kun je daar meer informatie over vinden.

De behoefte is het bedrag dat het kind nodig heeft om in de kosten van zijn of haar levensonderhoud te voorzien. De behoefte wordt door een rechter berekend op basis van het netto-inkomen van beide ouders verhoogd met het kindgebonden budget ten tijde van de scheiding.

Vervolgens wordt door de rechter bepaald in welke mate een ouder kan bijdrage in de behoefte van het kind. Bij de berekening van de draagkracht van de ouders speelt het kindgebonden budget een rol, zowel op het moment waarop voor het eerst de kinderalimentatie wordt berekend alsook ingeval van een wijziging.

Wijziging aanvraag

Wanneer een ouder niet langer aanspraak kan maken op kindgebonden budget en de andere ouder kan wel aanspraak maken, dan zouden ouders deze optie moeten onderzoeken. De gezaghebbende ouders kunnen een geschil over wie van hen de aanvraag kinderbijslag en kindgebondenbudget zal doen aan de rechter voorleggen.[5] Van ouders mag verwacht worden dat zij samen afspraken maken en daarbij rekening houden met de fiscale (on)mogelijkheden om het beschikbare gezinsinkomen (draagkracht beide ouders) te vergroten. Als dat niet gebeurt, kan dat zijn weerslag hebben op de opvoedsituatie van het kind en kan de rechter een beslissing nemen in het belang van het minderjarige kind. Het is dan ook mogelijk dat de hoofdaanvrager van de kinderbijslag en dus ook het kindgebonden budget wordt gewijzigd.

Nu situatie van elkaar verschillen, is het goed om te kijken naar uw mogelijkheden. Wilt u daarover meer weten, neem dan contact met ons op.

[1] HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, r.o. 3.4.3, laatste zin.

[2] Artikel 2 lid 6 van de Wet op het kindgebonden budget (Wkb) bepaalt dat de ouder die geen partner heeft, aanspraak heeft op een verhoging van het kindgebonden budget.

[3] Artikel 2 lid 1 van de Wet op het kindgebonden budget (Wkb):”“Aanspraak op een kindgebonden budget heeft de ouder voor een kind voor wie aan die ouder op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald (…).” Artikel 2 lid 10 van de Wet op het kindgebonden budget luidt: “Indien aan twee ouders kinderbijslag wordt uitbetaald op basis van het recht op kinderbijslag van één van die ouders, heeft alleen de ouder, wiens recht op kinderbijslag wordt uitbetaald aanspraak op een kindgebonden budget.”

[4] Artikel 1:401 BW.

[5] Dit geschil valt onder de reikwijdte van artikel 1:253a BW.