Leidt ouderschapsverlof tot een hogere kinderalimentatie?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 28 augustus 2023 leestijd

Ouders kunnen samen afspraken maken over (de hoogte van) de kinderalimentatie. De rechter kan ook een beslissing hebben genomen. Een afspraak of beslissing kan niet door één ouder worden gewijzigd. Ouders kunnen wel samen anders afspreken of de beslissing aan de rechter over laten. Welke rol speelt opname van ouderschapsverlof daarbij?

Wat is ouderschapsverlof?

Een ouder kan ouderschapsverlof opnemen om te kunnen zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar. Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 keer het aantal uren dat de ouder per week werkt. Het verlof kan gespreid worden opgenomen. Tijdens de verlofuren is de ouder niet aan het werk. Sinds 2 augustus 2022 heeft een werknemer 9 weken recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Na deze 9 weken is het ouderschapsverlof veelal onbetaald. Opname van ouderschapsverlof leidt daarom tot een inkomensvermindering. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Voor de berekening van kinderalimentatie zijn de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders van belang. De behoefte is het bedrag dat maandelijks nodig is om in de kosten van de opvoeding en verzorging van het kind te voorzien. De draagkracht is het bedrag dat de ouder beschikbaar heeft om in die kosten bij te dragen.

Als een ouder ouderschapsverlof opneemt, daalt het inkomen van deze ouder. Een lager inkomen beïnvloedt de draagkracht. Een vermindering van draagkracht leidt niet als vanzelfsprekend tot een hogere of lagere alimentatie.

Wanneer kan het ouderschapsverlof de kinderalimentatie beïnvloeden?

Ouderschapsverlof is in de wet geregeld en is een recht waarvan ouders gebruik kunnen maken. Opname van ouderschapsverlof is op zichzelf niet verwijtbaar.

Als het inkomensverlies verwijtbaar en voor herstel vatbaar is, dan zal het lagere inkomen geen rol spelen bij de wijziging van de kinderalimentatie. Wanneer het inkomensverlies verwijtbaar is, hangt van allerlei omstandigheden af. Onder die omstandigheden vallen ook de gezinssituatie van de ouder die het verlof wil opnemen, de leeftijd en zorgbehoefte van het kind, de zorgregeling, de mate van inkomensvermindering en de invloed op de bijdrage van de andere ouder en de financiële omstandigheden van de andere ouder. Naast deze omstandigheden kan tegenover het inkomensverlies een kostenbesparing staan, bijvoorbeeld doordat kinderopvang niet nodig is. Ook dat kan van invloed zijn op de uitkomst.

Betekent ouderschapsverlof meer kinderalimentatie?

Nee, opname van ouderschapsverlof leidt niet automatisch tot een hogere of lagere kinderalimentatie. Bij het maken van nieuwe afspraken of het doorlopen van een procedure zullen ouders stil moeten staan bij de hiervoor genoemde omstandigheden. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Onze specialisten helpen u graag verder.