Recht op informatie van de ondernemingsraad

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 31 januari 2022 leestijd

De ondernemingsraad bestaat binnen de onderneming om de belangen van werknemers te behartigen en de ondernemingsraad adviseert de ondernemer en kan invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Om zijn functie goed uit te voeren, heeft de ondernemingsraad recht op informatie. Het is aan de bestuurder van de onderneming om de ondernemingsraad (OR) correct te informeren en bij de besluitvorming te betrekken. Maar wat als de ondernemer verzaakt aan zijn informatieplicht te voldoen?

Recht op informatie

De ondernemer moet aan het begin van iedere zittingsperiode van de OR de basisinformatie over de onderneming verschaffen zoals de rechtsvorm, de statuten en de organisatiestructuur van de onderneming. Daarnaast moet ook het financieel-economisch beleid en het sociaal beleid van de onderneming worden gedeeld met de OR.

In de overlegvergadering tussen de OR en de ondernemer is de ondernemer steeds verplicht om de OR te informeren over instemmings- en adviesaanvragen die zijn gepland. De ondernemer is ook tweemaal per jaar verplicht om informatie over de financiën van de onderneming met de OR te delen zoals de begroting en de (geconsolideerde) jaarrekening.

Het informatierecht geeft de OR de mogelijkheid om actief informatie bij de bestuurder op te vragen. Het gaat hierbij om informatie die de OR redelijkerwijs nodig acht te hebben bij de vervulling van zijn taak. Hierbij is leidend wat de OR noodzakelijke informatie vindt en niet wat de bestuurder van belang vindt om te delen met de OR.

De OR moet aangeven welke specifieke informatie hij graag ontvangt en voor welke aangelegenheid. Als de bestuurder van mening is dat het gaat om vertrouwelijke informatie, dan heeft hij de mogelijkheid om de OR een geheimhoudingsplicht op te leggen.

OR krijgt onvoldoende informatie?

Als de OR de aan het bestuur verzochte informatie niet ontvangt, dan heeft hij meerdere mogelijkheden. De OR kan bemiddeling van de bedrijfscommissie bij de Sociaal Economisch Raad (SER) verzoeken. Als bemiddeling geen optie is of niet slaagt, dan kan de OR via de kantonrechter zijn recht op informatie afdwingen.

Een procedure bij de kantonrechter kost tijd, terwijl de bestuurder soms op korte termijn een beslissing neemt of wil nemen. De OR zal dan een negatief advies moeten geven omdat hij te weinig informatie heeft ontvangen. Als de bestuurder het advies niet afwacht of tegen het advies van de OR in toch het besluit gaan uitvoeren, kan de OR naar de Ondernemingskamer stappen als het besluit niet in redelijkheid genomen had mogen worden.

Slot

De bestuurder heeft de verplichting voldoende informatie te verstrekken aan de OR. Als hij dit niet doet, dan heeft de OR verschillende opties om de bestuurder te dwingen informatie te verstrekken.

Heeft u als bestuurder of lid van de ondernemingsraad vragen over het recht op informatie of andere aspecten van het medezeggenschapsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.