Geheimhouding tijdens mediation

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 29 september 2021 leestijd

Tijdens mediation geldt geheimhouding van alles wat wordt besproken. Een win-winsituatie voor partijen kan namelijk het beste worden bereikt als creatief wordt nagedacht over alle mogelijke uitkomsten zonder dat wat je zegt tegen je gebruikt kan worden.

Eén van de onderwerpen in de mediationovereenkomst is de geheimhouding voor alle partijen. De deelnemers en de mediator verbinden zich tot geheimhouding, zodat de volledige onderhandelingsruimte kan worden onderzocht. Zolang de mediationovereenkomst niet is getekend, kan dus  niet worden gestart met de mediation. Maar waar tekent een deelnemer eigenlijk voor?

Geheimhouding in de overeenkomst

Voor de mediationovereenkomst geldt contractsvrijheid en de inhoud van de geheimhoudingsclausule kan daardoor verschillen. Het uitgangspunt van mediation is dat alles wat besproken wordt tijdens een mediationsessie een geheim blijft van de deelnemers. Op de geheimhouding tijdens mediation kan een uitzondering worden overeengekomen.

In artikel 7.2 van het MfN mediationreglement is samengevat opgenomen dat partijen zich verbinden om geen stukken aan derden bekend te maken. De deelnemers doen er goed aan om te definiëren wat zij onder stukken verstaan door bijvoorbeeld te vermelden dat verslagen, e-mails en brieven die binnen de mediation zijn gedeeld geheim zijn en niet als bewijs kunnen dienen tenzij dat is overeengekomen.

Geheim eindproduct van de mediation?

Het kan van belang zijn voor een deelnemer om het eindproduct juist wel te delen met anderen. In artikel 10 van het MfN mediationreglement is opgenomen dat deelnemers gezamenlijk en op schrift bepalen in hoeverre de inhoud van de af te sluiten overeenkomst geheim blijft. Er is zelfs in artikel 10.3 opgenomen dat de inhoud van de afgesloten overeenkomst aan de rechter mag worden voorgelegd “indien dat noodzakelijk is om nakoming daarvan te vorderen.”

Is het eindproduct een vaststellingsovereenkomst dan is deze overeenkomst in beginsel niet geheim, maar niet iedere overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. In dat artikel is opgenomen dat een vaststellingsovereenkomst een overeenkomst is strekkende tot beëindiging van een juridisch geschil, terwijl in een eindproduct ook afspraken kunnen staan die niet juridisch van aard zijn.

Geheimhouding bij Bolder

Op ons kantoor is het eindproduct van de mediation niet geheim tenzij de deelnemers dat afspreken. Binnen het familierecht worden een scheidingsconvenant en een ouderschapsplan veelal ook bij het (gemeenschappelijk) verzoekschrift tot echtscheiding dan wel ontbinding van het geregistreerd partnerschap overgelegd, waarmee de overeenkomst al niet meer geheim is. Wil je als deelnemer van een mediationtraject weten wat de geheimhouding voor jou betekent, praat daar dan met de andere deelnemer(s) en de mediator over en maak duidelijke afspraken.

Meer weten hoe over hoe wij mediaten? Neem dan contact op met Rebecca Weisz-Hertsworm en Fabrizia de Wit-Facchetti.

Contact

Rebecca Mediator