Bolder Bericht Arbeidsrecht 2021/1

gepubliceerd door: Marieke Hartkoorn geplaatst op 13 december 2021 leestijd

Beste ondernemers en ondernemende lui,

Met het einde van 2021 komt ook het begin van 2022 in zicht. De start van een nieuw jaar gaat vaak gepaard met veranderingen en goede voornemens. Ook in de arbeidsrelatie. Daarom zetten wij hieronder enkele relevante veranderingen uiteen. We wijzen u ook op enkele jaarlijks terugkerende verplichtingen. Hebt u na het lezen nog vragen of hebt u hulp nodig, aarzel dan niet contact op te nemen!

1. Thuiswerken
2. STAP budget voor scholing
3. Betaald ouderschapsverlof
4. Klokkenluiders
5. Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling beëindigd
6. Rookruimtes
7. Oproepovereenkomst
8. Verlof opnemen

 

 

1. Thuiswerken

De coronacrisis heeft laten zien dat een aantal werknemers graag (gedeeltelijk) thuiswerkt. Als werkgever ziet u hier mogelijk ook voordelen van in, maar het kan ook leiden tot vragen. Hoe ver wilt u gaan in het faciliteren van thuiswerken, onder welke voorwaarden wilt u dit doen en wat zijn de verplichtingen die hierbij komen kijken?

De overheid wil een deel van deze vragen in wetgeving beantwoorden en heeft een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten voor ogen, daarnaast is het wetsvoorstel “Wet werken waar je wilt” ingediend. Hieronder wordt ingegaan op deze voorstellen. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving kunt u nu al inspelen op de ontwikkelingen. Als er behoefte is aan thuiswerken binnen uw organisatie, dan kunt u kijken of u dat wilt faciliteren en zo ja, onder welke voorwaarden u dat wilt doen. U kunt hiervoor interne richtlijnen of beleid opstellen.

Thuiswerkvergoeding
Het kabinet komt met een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Voorgesteld wordt een bedrag van maximaal € 2,00 per thuisgewerkte dag te vergoeden. Ook blijft de mogelijkheid van een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. De reiskostenvergoeding bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkosten-vergoeding óf de reiskostenvergoeding geven. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022.

Wet werken waar je wilt
27 januari 2021 is het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ ingediend. Het voorstel moet ervoor zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij het werken op de werklocatie en thuis willen organiseren. Werknemers zouden een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats moeten kunnen doen, op dezelfde wijze als ze dat nu voor de arbeidstijd kunnen doen.

 

 

2. STAP budget

Uw werknemers kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000,00 aanvragen voor scholing. Dit wordt het STAP-budget genoemd (Stimulering Arbeidsmarktpositie). Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten.

Het beschikbare budget is limitatief, dus als uw werknemers hiervan gebruik willen maken, is het goed hen hierop te wijzen. U kunt hen ook sturen bij het kiezen van een opleiding naar een opleiding die ook de organisatie van pas komt, bijvoorbeeld bij omscholing of verbetering van de vaardigheden.

Meer informatie vindt u op:

 

 

3. Betaald ouderschapsverlof

Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van het kind. Op grond van de wetswijziging kunnen ouders vanaf 2 augustus 2022 in het eerste jaar van het kind maximaal 9 van de 26 weken gedeeltelijk betaald verlof opnemen. De uitkering bedraagt 50% van het (maximum) dagloon. Werkgevers kunnen de uitkering bij het UWV aanvragen.

Het betaald ouderschapsverlof komt bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en zes weken (aanvullend) geboorteverlof voor de partner.

 

 

4. Klokkenluiders

Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een vermoedelijke misstand willen melden. Een werkgever met 50 werknemers of meer moet in een interne procedure vastleggen hoe wordt omgegaan met meldingen. Werknemers moeten een (digitaal) exemplaar van deze procedure krijgen.

In 2019 is de EU-klokkenluidersrichtlijn vastgesteld, die uiterlijk 17 december 2021 geïmplementeerd moet zijn in de Nederlandse wetgeving. Op 1 juni 2021 is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders ingediend, waarmee de EU-richtlijn wordt geïmplementeerd. Dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen.

Ongeacht hoe de Wet bescherming klokkenluiders eruit gaat zien, alle werkgevers met 50 werknemers of meer moeten ook nu al een interne procedure hebben. Mocht dit binnen uw organisatie nog niet het geval zijn, dat is het belangrijk om dit nu op te pakken. Meer informatie vindt u ook op onze website: https://www.bolderadvocaten.nl/nieuws/wet-bescherming-klokkenluiders/.

 

 

5. Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling beëindigd

Zoals u waarschijnlijk bekend is, kunt u via de werkkostenregeling (WKR) onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Het totale bedrag van de vergoedingen moet onder de vrije ruimte blijven. Voor 2020 en 2021 is de vrije ruimte extra verhoogd als crisismaatregel tijdens corona, namelijk 3% van de eerste € 400.000,00 van de totale loonsom. Deze verruiming eindigt per 2022, vanaf dat moment geldt voor de eerste € 400.000,00 van de loonsom een percentage van 1,7%.

Wilt u uw werknemers nog tegemoet komen in bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop of mobiele telefoon, dan is hiervoor dit jaar nog wat meer ruimte. Let ook op de aanvullende voorwaarden.

 

 

6. Rookruimtes

Hebt u nog een rookruimte op de werklocatie? Dit mag niet meer vanaf 1 januari 2022.

De uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes voor het bedrijfsleven wordt afgeschaft. Per 1 juli 2021 waren rookruimtes in overheids- en openbare gebouwen al verboden. Per 1 januari 2022 geldt dit ook voor het bedrijfsleven.

 

 

7. Oproepovereenkomst

Hebt u werknemers in dienst op basis van een oproepovereenkomst, dan moet u deze werknemers binnen een maand nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Het aantal uren dat u aanbiedt, moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeidsomvang in de voorafgaande periode van 12 maanden. Het aanbod mag niet later ingaan dan twee maanden nadat de 12 maanden zijn verstreken.

Als u nalaat dit aanbod te doen, kan de werknemer achteraf het loon claimen waarop hij recht zou hebben gehad als u het aanbod wel had gedaan, dus over de gemiddelde arbeidsomvang. Dat kan dus ook als hij deze uren niet gewerkt heeft.

 

 

8. Verlof opnemen

Op 1 juli 2022 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2021 hebben opgebouwd. In Europese rechtspraak is bepaald, dat u de werknemer tijdig en duidelijk over dit verval moet informeren. Als u dit niet doet, behoudt de werknemer deze vakantiedagen en verjaren deze dagen pas na vijf jaar.

Wij raden u aan om uw werknemers binnenkort schriftelijk en zo specifiek mogelijk (saldo) op het verval van hun verlofdagen te wijzen. Spoor hen aan de verlofdagen daadwerkelijk op te nemen en/of contact met u op te nemen als ze daarin problemen voorzien. Rond maart 2022 kunt u de werknemers nog eens aan het verval herinneren.

Contactgegevens van onze arbeidsrechtadvocaten

Bernard Bongaards
bongaards@bolderadvocaten.nl
010-217 53 13

Joop Nijhuis
nijhuis@bolderadvocaten.nl
010-217 53 15

Marieke Hartkoorn
hartkoorn@bolderadvocaten.nl
010-217 53 14

Sebastian van den Brink
vandenbrink@bolderadvocaten.nl
010 217 53 06