Who sits at the mediation table?

published by: Rebecca Weisz-Hertsworm posted on November 6, 2023 reading time

Bij de start van een mediationtraject wordt een mediationovereenkomst getekend. De mediator bespreekt met de deelnemers tussen wie de mediation plaatsvindt. Wie kunnen aan een mediation deelnemen?

Deelnemers

Het uitgangspunt is dat de deelnemers aan een mediationtraject zelf bij de mediator aan de tafel deelnemen. Soms zijn eventuele vertegenwoordigers en adviseurs ook bij een mediation betrokken.

De deelnemers zijn de (natuurlijke) personen die een conflict met elkaar hebben. Of beter geschreven: de deelnemers die belang hebben bij een oplossing. In een echtscheiding zijn dat de echtelieden. In een arbeidsconflict zijn dat vaak de werkgever en de werknemer. Het kan bijvoorbeeld ook de leidinggevende of de HR-manager zijn.

Het staat de deelnemers vrij om te bepalen wie zij wel en niet willen laten deelnemen aan de mediation. Dat neemt niet weg dat een mediator en of een deelnemer een persoon kan weigeren. Overeenstemming tussen de mediator en de deelnemers over de betrokken personen bij een mediation is van belang.

(Partij)Vertegenwoordiging

Een vertegenwoordiger is iemand die voor een ander optreedt en daartoe bevoegd is. Tijdens een mediationtraject kan een deelnemer zich laten vertegenwoordigen.

Is een deelnemer een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V,) dan moet de rechtspersoon vertegenwoordigd worden.

Als een deelnemer vertegenwoordigd wordt, dan moet een volmacht overgelegd worden waaruit blijkt wat de bevoegdheden van de vertegenwoordiger zijn. De vertegenwoordiger moet bevoegd zijn om de rechtshandelingen te verrichten die in het kader van een mediation noodzakelijk zijn.

Adviseur

De deelnemers kunnen zich ook laten adviseren, bijvoorbeeld door een accountant, jurist, advocaat, boekhouder, hypotheekadviseur et cetera. De adviseur kan een toegevoegde waarde hebben bij het vinden van een oplossing door specifieke inhoudelijke kennis te delen. Tijdens een mediation wordt afgestemd of en wanneer een adviseur deelneemt.

Een advocaat kan ook als belangenbehartiger voor één deelnemer optreden. Als ervoor wordt gekozen om een juridisch adviseur aan te laten schuiven, dan zal vooraf besproken worden met de deelnemers wat de rol van de adviseur zal zijn.

Achterban

De achterban zijn de mensen die niet direct betrokken zijn bij het traject maar voor de deelnemers wel belangrijk zijn. Het komt meer dan eens voor dat deelnemers aan een mediationtraject met de achterban, zoals familieleden en vrienden, de inhoud van een mediation bespreken. Een deelnemer schendt de geheimhouding als niet met de andere deelnemer is besproken en afgestemd met wie ruggenspraak wordt gehouden.

Het is niet alleen gewenst om duidelijkheid te hebben over de rol van eenieder aan de mediationtafel maar ook daarbuiten. Ook een persoon die niet aan de mediation deelneemt, kan (bewust en onbewust) invloed op het mediationtraject uitoefenen.

Houdt daarom steeds in gedachte: hoe kan deze persoon helpen bij het oplossen van het conflict?

Onze mediators beantwoorden vrijblijvend uw vragen over mediation. Hebt u vragen over mediation en wat mediation voor u kan betekenen, neem dan contact op.