Provisieloon

gepubliceerd door: Marieke Hartkoorn geplaatst op 12 maart 2019 leestijd

Provisieloon; rechten en plichten.

Soms bestaat het loon van een werknemer uit een vast deel en uit een variabel deel. Het variabele deel is dan afhankelijk van zijn individuele prestaties, bijvoorbeeld hoeveel bedden of auto’s een verkoper verkocht heeft. Maar wat gebeurt er nu met het loon als de werknemer (tijdelijk) niet in staat is om provisie op te bouwen, omdat hij ziek of op vakantie is. Hieronder worden deze vragen beantwoord.

Loon tijdens arbeidsongeschiktheid

Tijdens arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer op grond van de wet gedurende twee jaar recht op 70% van het “naar tijdruimte vastgestelde loon”. Het naar tijdruimte vastgestelde loon, betekent in beginsel het loon dat maandelijks vast is afgesproken. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt dit begrip opgerekt en moet ook de provisie gezien worden als looncomponent waarover ziekengeld betaald moet worden. De werknemer heeft dus recht op 70% van het maandloon inclusief de provisie die hij gedurende die tijd had kunnen verdienen. In de praktijk betekent dit dat gekeken wordt naar het gemiddelde loon inclusief provisie over een representatieve periode en wordt daar 70% van uitbetaald.

Hoe zit het dan als in de arbeidsovereenkomst of cao afgesproken is om meer dan het wettelijke te betalen? Bijvoorbeeld het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. Hoe hiermee omgegaan wordt, zal afhangen van hoe die afspraak precies geformuleerd is en of er een uitzondering geldt voor het variabele gedeelte van het loon. Het kan zijn dat de werkgever het variabele gedeelte heeft uitgesloten, de vraag is dan of dat wettelijk is toegestaan. In beginsel geldt ook hier dat het provisieloon onderdeel uitmaakt van het loon waarover ziekengeld wordt betaald, dus als 100% is afgesproken, betekent dit 100% van het gemiddelde loon inclusief provisie.

Loon tijdens vakantie

Tijdens vakantie werkt de werknemer niet en kan dus ook geen provisie opgebouwd worden. Het is de bedoeling van de wetgever geweest, dat een werknemer vakantie opneemt, zodat deze kan uitrusten en ontspannen. Het in strijd met het doel van de Europese Richtlijn dat een werknemer tijdens zijn vakantie in een nadeligere financiële positie komt te verkeren, omdat hij geen provisie kan verdienen. Het loon tijdens vakantie moet daarom gelijk zijn aan het gemiddelde loon dat de werknemer verdient als hij wel provisie kan opbouwen. Ook hier geldt dat om het gemiddelde loon vast te stellen, gekeken moet worden naar het loon over een representatieve periode.

Vakantiegeld over de provisie

Over provisie moet ook vakantietoeslag worden berekend. Meestal gebeurt dit ook en is op de loonspecificatie zichtbaar dat maandelijks een bedrag van 8% van het brutoloon inclusief provisie wordt opgebouwd, wat in een keer in de maand mei of juni wordt uitbetaald. De wet stelt wel een beperking, er hoeft niet meer uitbetaald te worden dan een drievoud van het minimum maandloon.

Over de hoogte van de vakantietoeslag kunnen in de cao of de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken worden gemaakt, maar die mogen niet nadeliger zijn voor de werknemer dan zijn wettelijke rechten.

Als u vragen hebt over het loon, kunt u vrijblijvend bellen met ons kantoor. We staan u graag te woord en proberen uw vraag direct te beantwoorden.