Geen woord over mediation!

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 10 januari 2024 leestijd

Bij aanvang van een mediationtraject tekenen de deelnemers de mediationovereenkomst. Een bepaling uit die overeenkomst ziet op de geheimhouding. Wat houdt die bepaling in? En voor wie geldt die bepaling?

Waarom geheimhouding?

Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij stil wordt gestaan bij standpunten, belangen, behoeftes en verlangens. Zonder geheimhouding zullen de deelnemers aan een mediationtraject minder geneigd kunnen zijn om vrijuit te praten. Als niet bespreekbaar maken wat hen bezighoudt, dan zal vooral op standpuntenniveau gecommuniceerd worden. En juist op dat niveau was al gecommuniceerd en geen oplossing gevonden. De kans op het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing neemt toe als de belangen, behoeftes en verlangens bespreekbaar worden gemaakt.

Wie is verplicht tot geheimhouding?

De mediator dient erop toe te zien dat alle betrokkenen bij de mediation zich verplichten tot de vertrouwelijkheid van de mediation (artikel 6 MfN-gedragsregels). De deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding. Onder betrokkenen kunnen ook niet-deelnemers worden verstaan, zoals advocaten, adviseurs en familieleden.

Wat is geheim?

De geheimhouding houdt verband met de vertrouwelijkheid van het traject. De deelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat alle schriftelijk, elektronisch en mondeling uitgewisselde informatie niet buiten het traject (tegen hen) worden gebruikt.

Was de ingebrachte informatie niet bekend los van het mediationtraject, dan mag die informatie niet worden gedeeld met derden of gebruikt worden in een gerechtelijke procedure. Was de informatie voor of buiten de mediation bekend, dan valt dat stuk niet onder de geheimhouding. Denk bijvoorbeeld aan een loonstrook of huwelijkse voorwaarden.

Is alles geheim?

Nee, niet alles is geheim. In artikel 7.2 van het MfN mediationreglement staat:

‘De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de mediation reeds over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken.’

Leidt een mediation niet tot een oplossing, dan valt de reden waarom geen overeenstemming is bereikt en door wie het traject is beëindigd wel onder de geheimhouding.

In bepaalde situaties vervalt ook de geheimhoudingsplicht voor alle betrokkenen. Dat geldt in ieder geval in een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de mediator. Ook daarbij geldt dat de geheimhouding nog steeds rust op stukken die niet nodig zijn voor de behandeling van de klacht.

Wat gebeurt bij schending?

Een mediator heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de vertrouwelijkheid. Als een mediator een (vermoedelijke) schending van de geheimhoudingsplicht constateert, dan dient de mediator de geheimhouding en de schending te bespreken met betrokkenen.

In een uitspraak van de Tuchtcommissie staat (M-2017-8):  ‘Een mediator kan absolute geheimhouding door de partijen of anderen, die hen bijstaan, niet garanderen, maar kan wel doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat de geheimhouding wordt geschonden of, als aannemelijk is dat dit toch is gebeurd, zelf de redelijkerwijs mogelijke actie ondernemen.’

Wilt u meer weten over de geheimhouding? Neem vrijblijvend contact met ons op.