Ontslag en uitkeringen

Als je als werknemer met een ontslag wordt geconfronteerd, zal ook rekening moeten worden gehouden met de gevolgen voor eventuele uitkeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de WW, WIA en de ZW.

Ont slag en uitke ring

Ontslag? Wat nu?

Om te bepalen voor welke uitkering u in aanmerking komt, is het van belang of u ziek of arbeidsongeschikt bent op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, heeft de werkgever een verplichting om gedurende twee jaar uw loon te blijven betalen. Gedurende deze twee jaar mag de werkgever in beginsel niet overgaan tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Ziek of arbeidsongeschikt

Het is echter wel mogelijk dat u tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen of dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt. Als dit gebeurt in de eerste twee jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden, zult u in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Ziektewet (ZW). Na deze periode van twee jaar zal de uitkering op basis van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zijn.

“Gezond” ontslag

Als er geen sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (of niet wordt verlengd), kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW).

Sociale Zekerheid

Als u dan geconfronteerd wordt met een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, waar moet u rekening mee houden voor deze uitkeringen?

WW-uitkering

Als eerste moet worden bepaald of u recht heeft op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal eisen. De belangrijkste op een rijtje: (1) u was werknemer, (2) u bent direct beschikbaar om ergens anders te werken, (3) van de afgelopen 36 weken, heeft u 26 weken gewerkt en (4) u bent niet verwijtbaar werkloos geworden.

Voor deze laatste eis, de niet-verwijtbare werkloosheid, zal het UWV onderzoeken of de werkloosheid door uw eigen schuld is ontstaan. Als het uw eigen schuld is, zult u geen WW-uitkering kunnen krijgen. Voorbeelden voor verwijtbare werkloosheid zijn: het zelf nemen van ontslag, op staande voet ontslagen worden of instemmen met beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding.

In beginsel is het geen probleem als u instemt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als dit door uw werkgever wordt voorgesteld. Wel moet u en uw werkgever rekening houden met de geldende opzegtermijn. Indien u deze termijn prijsgeeft, zal het UWV de WW-uitkering uitstellen tot na het verstrijken van de geldende opzegtermijn.

ZW-uitkering

De ZW-uitkering komt in beeld als een (voormalig) werknemer uit dienst treedt tijdens een periode van ziekte (in de periode van 2 jaar loondoorbetalingsplicht van de werkgever) of als iemand met een WW-uitkering ziek wordt. De ZW voorziet ook in een aantal andere gevallen dat werknemers ziek worden en zij geen aanspraak kunnen maken op loon van hun werkgever.

Als u ziek bent en nog in dienst zijn bij een werkgever, moet u opletten als u een verzoek krijgt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het UWV zal een ZW-uitkering in beginsel weigeren als u vrijwillig ziek uit dienst treedt.

WIA-uitkering

De WIA-uitkering is voor werknemers (of mensen met een ZW-uitkering) die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Het UWV zal u medisch en arbeidskundig keuren en vaststellen voor hoe veel procent u arbeidsongeschikt bent. Dit percentage komt tot stand door een vergelijking tussen uw huidige en uw oude verdiencapaciteit. Afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid, kan u aanspraak maken op verschillende soorten WIA-uitkeringen.

Welk percentage u arbeidsongeschikt wordt geacht, is dus bepalend voor de soort uitkering die u zult ontvangen. Het is ook mogelijk dat het UWV tot de conclusie komt dat u niet voldoende arbeidsongeschikt bent om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Bezwaar maken?

Bij vrijwel alle besluiten die het UWV neemt over uitkeringen of de mate van arbeidsongeschiktheid kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Wij kunnen u ondersteunen en vooraf informeren over de mogelijkheden en kansen in deze bezwaarprocedure of een daaropvolgende beroepsprocedure bij de rechtbank. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze specialisten.

Contact