Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

gepubliceerd door: Marieke Hartkoorn geplaatst op 23 november 2021 leestijd

Heldere arbeidsvoorwaarden

Uiterlijk 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in onze nationale wet ingevoerd zijn. Het belangrijkste doel van de richtlijn is om, zoals de naam al doet vermoeden, arbeidsvoorwaarden transparanter en meer voorspelbaar te maken.

Een groot deel van de in de richtlijn neergelegde verplichtingen is al verwerkt in onze wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de schriftelijke informatieplicht en de maximale duur van de proeftijd. In de richtlijn zijn echter ook bepalingen opgenomen, die nog geen onderdeel uitmaken van het bestaande recht, zoals de kosten voor verplichte opleiding, de uitgebreidere informatieplicht en het recht op een voorspelbaar werkpatroon. In dit stuk ga ik in op een ander nieuw recht, namelijk het recht op meerdere banen.

Het nevenwerkzaamhedenbeding aan banden gelegd

Het hebben van meerdere banen kan in de arbeidsovereenkomst verboden zijn, dit is het zogenoemde nevenwerkzaamhedenbeding. Op dit moment kent onze wet geen specifieke voorwaarden voor het opnemen van een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst. Hiervan wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt zonder dat – naar het schijnt – goed wordt nagedacht over het doel van het beding en de belangen van partijen hierbij. Een verbod op nevenwerkzaamheden leidt in de praktijk dan ook regelmatig tot onduidelijkheid, conflicten of zelfs ontslag. Door implementering van de richtlijn, wordt het nevenwerkzaamhedenbeding aan banden gelegd.

De richtlijn gaat uit van het uitgangspunt dat het werknemers toegestaan moet zijn om meerdere banen te hebben. Een werknemer mag dus buiten de overeengekomen arbeidstijd voor een andere werkgever of voor zichzelf arbeid verrichten en inkomen verwerven. Dit recht mag beperkt worden, mits deze beperking op grond van objectieve redenen gerechtvaardigd kan worden.

In de richtlijn worden onder andere gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en het vermijden van belangenconflicten als beperking op het recht op meerdere banen benoemd. De beperkingen zijn niet limitatief in de richtlijn opgesomd. Heb je als werkgever een daadwerkelijk en objectief gerechtvaardigd belang bij het verbieden van (bepaalde) nevenwerkzaamheden, dan is dit dus nog steeds mogelijk.

Door het naleven van de richtlijn zullen partijen beter moeten nadenken over het nevenwerkzaamhedenbeding. Welk belang beoogt de werkgever te beschermen en welke redelijke beperkingen mag zij hiervoor aan de werknemer opleggen? Het vooraf duidelijk bespreken van het beding, zal partijen bewuster maken van elkaars belangen, de mogelijkheden en beperkingen.

Wilt u meer weten over het nevenwerkzaamhedenbeding of andere wijzigingen op grond van de richtlijn, aarzel dan niet contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Contact