De voordelen van de no-riskpolis

gepubliceerd door: Marieke Hartkoorn geplaatst op 22 juni 2022 leestijd

De no-riskpolis heeft (financiële) voordelen voor werkgever én werknemer, maar hoe zit het ook alweer?

Onder bepaalde voorwaarden valt een zieke werknemer onder de no-riskpolis en heeft hij recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Hoewel de uitkering de werknemer toekomt, kan de werkgever deze verrekenen met het te betalen loon van de werknemer. De no-riskpolis compenseert de werkgever dus voor de financiële lasten van een zieke werknemer en heeft als doel om het aannemen van mensen met een ziekte(verleden) of arbeidshandicap te bevorderen.

Voor wie geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt als sprake is van de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de werknemer heeft de wachttijd doorlopen (104 weken arbeidsongeschiktheid);
  • de werknemer heeft een WIA-keuring gehad en er is een arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld (hoe hoog het percentage is, is niet van belang);
  • de werknemer valt opnieuw ziek uit;
  • bij de oude of een nieuwe werkgever;
  • binnen vijf jaar.

Er is één uitzondering op bovenstaande opsomming. Als de werknemer de wachttijd heeft doorlopen en na de WIA-keuring bij dezelfde werkgever blijft werken, dan moet het arbeidsongeschiktheidspercentage 35% of hoger zijn om bij een nieuwe uitval onder de no-riskpolis te vallen.

Hoe hoog is de Ziektewetuitkering?

De hoogte van de ZW-uitkering is het eerste jaar even hoog als het loon waar de werknemer recht op heeft. Als een werknemer op grond van zijn arbeidsovereenkomst of cao recht heeft op 100% loondoorbetaling, dan vergoedt het UWV ook 100% (tot het maximum dagloon).

In het tweede jaar is de hoogte 70% van het overeengekomen (maximum) dagloon. De afspraken tussen werkgever en werknemer zijn dan niet meer van belang.

Hoe weet een werkgever of de no-riskpolis van toepassing is?

Een werkgever mag de werknemer vragen of de no-riskpolis van toepassing is, nadat het dienstverband twee maanden heeft geduurd en de maximale proeftijd verstreken is. De werknemer is dan verplicht deze informatie te verstrekken.

Veel werknemers weten echter niet wat de no-riskpolis inhoudt en/of weten niet of zij eronder vallen. De werkgever doet er dan ook goed aan om bij het opvragen van deze informatie zorgvuldig te werk te gaan en de werknemer goed te informeren.

Hoe kan aanspraak gemaakt worden op de ZW-uitkering?

Als de werknemer die onder de no-rispolis valt ziek is, kan de werkgever een ZW-uitkering aanvragen. Op het aanvraagformulier kan de werkgever aanvinken dat de werknemer onder de no-riskpolis van de Ziektewet valt.

Let op!

Bovenstaande uiteenzetting van de no-riskpolis is slechts een beknopte weergave van een complexe regeling. Het is geschreven om werkgevers en werknemers attent te maken op de mogelijkheden, zodat zij geen geld laten liggen. Wilt u specifiek advies over uw situatie, bijvoorbeeld over de vraag of uw medewerker aanspraak kan maken op een ZW-uitkering of hoe u op een goede manier de gegevens bij uw medewerkers kunt opvragen, neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Contact