Flexcontracten in de zorg. Mag dat nu wel of niet?

gepubliceerd door: Joop Nijhuis geplaatst op 12 maart 2015 leestijd

Bij de introductie van het eerste wetsvoorstel van de Wet Werk en Zekerheid werd gesteld, dat bij ministeriële regeling kon worden bepaald dat voor bepaalde bedrijfstakken de afwijking van de loondoorbetalingsplicht niet mogelijk zou zijn. Letterlijk stond vermeld “Als het gaat om nul-urencontracten in de zorg heeft de Stichting van de Arbeid bij gelegenheid van het Sociaal Akkoord al een dergelijk verzoek gedaan. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat het Kabinet dat verzoek zal inwilligen.” Kortom, het Kabinet zou ervoor zorgen dat door middel van een ministeriële regeling de nul-urencontracten of de min/max-contracten in de zorg zouden worden teruggedrongen.

WWZ

Uiteindelijk is ook in de wettekst van de Wet Werk en Zekerheid opgenomen (artikel 7:628 lid 8 BW), dat bij regeling van de Minister voor een bepaalde bedrijfstak het afwijken van de loondoorbetalingsverplichting niet mogelijk zou zijn. Hier is echter tot op heden geen gebruik van gemaakt. Dit betekent dus ook, dat op grond van de Wet er geen uitzonderingspositie geldt voor de zorgsector. Op grond van de Wet mogen er nog steeds nul-urencontracten en min/max-contracten in de zorgsector worden afgesloten net als in alle andere sectoren.

CAO

Er is echter een “maar”. De Minister heeft besloten nog niet in te grijpen, omdat blijkt dat in de diverse cao’s in de zorg al gewerkt is aan het terugdringen van het aantal nul-urencontracten of min/max-contracten. In de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) is bijvoorbeeld bepaald, dat de ondernemer geen nul-urencontracten gebruikt tenzij het een uitzonderlijke situatie betreft van onvoorziene en onplanbare aanleiding. Een vergelijkbare bepaling is terug te vinden in de CAO Ziekenhuizen. Op grond daarvan heeft de Minister op 19 december 2014 aan de Stichting van de Arbeid geschreven, dat hij het eerste half jaar van 2015 eerst zal aankijken hoe in de cao’s goede afspraken worden gemaakt over het terugdringen van nul-urencontracten.

Advies

Op grond van de wet geldt er op dit moment voor de zorgsector, noch voor enige andere sector, een afwijkend regime ten aanzien van het gebruik van nul-urencontracten of min/max-contracten. Maar het is wel belangrijk, dat u goed controleert of u onder de werkingssfeer van een cao valt.

Als u hier meer over wilt weten, kunt u altijd contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.