Ontslag door ernstig verwijtbare affaire

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 18 november 2022 leestijd

Een affaire is in beginsel een privéaangelegenheid. Zo overweegt de kantonrechter in een recente uitspraak over het ontslag van een commercieel directeur. De affaire met de vrouw van een ondergeschikte beïnvloedde de werkzaamheden van de directeur.

Deze lezenswaardige uitspraak toont aan dat het soms beter is om zakelijk en privé gescheiden te houden. Wat was er aan de hand en hoe keek de rechter hiernaar?

Feiten

De commercieel directeur van de onderneming had in de periode van juli 2021 tot februari 2022 een seksuele relatie met de vrouw van een accountmanager. Deze accountmanager werkte in het team van de directeur en rapporteerde direct aan hem. De vrouw was receptioniste bij een van de klanten van de onderneming. De affaire kwam aan het licht nadat de vrouw op 13 februari 2022 haar man mededeelde dat zij wilde scheiden. De accountmanager heeft zich op 14 februari ziekgemeld en vond op 20 februari op de gezamenlijke laptop whatsappberichten tussen zijn aanstaande ex-partner en zijn directeur.

Deze berichten over en weer waren (veelal) expliciet seksueel van aard en zo lieten ook de uitgewisselde foto’s en video’s weinig aan de verbeelding over. Uit de berichten bleek dat het contact tussen de directeur en de vrouw intensief is geweest, ook tijdens werktijden. Daarnaast bleek dat zij elkaar minstens vijfmaal op een vrijdagmiddag (tijdens werkuren) hebben ontmoet in een huisje of een hotel met als doel seks te hebben.

De accountmanager heeft op 20 februari 2022 de affaire gemeld bij de algemeen directeur van de onderneming. Diezelfde dag is er tussen de accountmanager en de commercieel directeur contact over het terugkeren op de werkvloer in verband met de ziekmelding. In dat gesprek zinspeelt de commercieel directeur op het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van de accountmanager als hij niet komt werken, terwijl al een besluit was genomen om de arbeidsovereenkomst te verlengen. De accountmanager heeft hierna een melding gemaakt van machtsmisbruik.

Op 21 februari 2022 wordt de commercieel directeur geconfronteerd met de ingediende klacht en met de mededeling dat nader onderzoek zal volgen. Op 25 februari 2022 is vanuit de onderneming gecommuniceerd de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de commercieel directeur wordt nagestreefd.

Het geschil

De werkgever verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat de directeur ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, althans dat dit gedrag voor een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding heeft gezorgd. Dit wordt nader uitgesplitst in de volgende verwijten:

  • veelvuldig onder werktijd voor privédoeleinden gebruik te maken van WhatsApp en van zijn telefoon;
  • seksueel getinte foto’s en video’s te maken en te versturen onder werktijd, op de werkvloer en bij klanten;
  • af te spreken om tijdens werktijd seks te hebben;
  • een negatieve werksfeer op de werkvloer te veroorzaken door zijn handelen;
  • ernstig misbruik te maken van zijn positie als directeur;
  • met zijn gedragingen in strijd te handelen met de geldende gedragsregels zoals vastgelegd in de code of ethics.

Ook verzoekt de werkgever om het terugbetalen van een deel van het loon over de tijd dat de directeur bezig is geweest met de affaire.

De directeur stelt hoofdzakelijk dat de affaire een privéaangelegenheid is geweest en dat dit zijn werkzaamheden en de arbeidsverhouding niet heeft beïnvloed. Daarnaast vindt de directeur dat het handelen van zijn werkgever juist ernstig verwijtbaar is geweest en verzoek om een billijke vergoeding van € 2.500.000,-.

De rechter

Eén voor één loopt de rechter de verwijten af en komt tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. Het wordt de directeur aangerekend dat de affaire voor een aanzienlijk deel onder werktijd heeft plaatsgevonden en dat de directeur op geen moment blijk heeft gegeven dat zijn gedrag niet acceptabel is. Treffend geeft de kantonrechter weer hoe hij denkt over de stelling van de directeur dat een affaire een privézaak is:

“Het is in dat verband juist dat een werkgever moet toestaan dat een werknemer ook tijdens werktijd enige tijd besteedt aan privé gerelateerde zaken. Het gaat daarbij echter bijvoorbeeld om kort contact met het kinderdagverblijf of het maken van een afspraak met huisarts of tandarts, niet om het uitgebreid onderhouden van een (online) seksuele affaire.”

“Een affaire is in beginsel een privé aangelegenheid, maar [verweerder] heeft daar zelf een zakelijke aangelegenheid van gemaakt door de affaire aan te gaan met de echtgenote van een ondergeschikte, de affaire binnen de uitvoering van zijn werkzaamheden -ook bij besprekingen bij klanten- te brengen en daarbij gebruik te maken van een hem door zijn werkgeefster ter beschikking gestelde mobiele telefoon.”

Anno 2022 wordt van werkgevers een zekere tolerantie verwacht van vermenging van privé en zakelijk bij werknemers. Mijns inziens terecht, komt de kantonrechter in deze zaak tot het oordeel dat hier grenzen aan zijn en dat in dit geval de grens (ver) is overschreden.

De kantonrechter concludeert dat de directeur ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en daarom geen recht heeft op een transitievergoeding. Sterker nog, omdat vast is komen te staan dat de directeur onder werktijd (tijdens afspraken met klanten) veelvuldig bezig was met zijn affaire moet de directeur een deel van zijn ontvangen loon terugbetalen.

Conclusie

Juridisch gezien wordt het de directeur eigenlijk niet kwalijk genomen een affaire te hebben (gehad) met de vrouw van een ondergeschikte. In de kern wordt het ontslag toegewezen omdat de directeur onvoldoende zijn privézaken gescheiden hield van zijn verplichtingen als werknemer. In hoeverre dit überhaupt mogelijk is als je een affaire onderhoudt met de partner van een collega of ondergeschikte, laat de rechter in het midden.

Heeft u vragen over werk-privé balans, ontslagkwesties of ongewenst gedrag op de werkvloer? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

Contact