Een bijzondere curator voor mijn kind?!

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 29 april 2024 leestijd

Wat is een bijzondere curator?

Een bijzondere curator is de behartiger van de belangen van een minderjarig kind. In principe kan iedereen als bijzondere curator optreden, al zijn bijzondere curatoren veelal advocaten. Dat laatste hangt samen met het feit dat aanzienlijk meer advocaten zijn opgeleid tot bijzondere curator dan orthopedagogen, psychologen en filosofen.[1] Een andere reden kan zijn dat een bijzondere curator veelal wordt benoemd vanwege een juridisch conflict.

Wanneer wordt de bijzondere curator benoemt?

De rechter kan een bijzondere curator benoemen als sprake is van een strijd tussen de belangen van het kind en de belangen van de met het ouderlijk gezag belaste ouder(s) of voogd(en). De belangenstrijd hoeft niet juridisch van aard te zijn.

Een ouder of kind kan de rechter verzoeken om een bijzondere curator te benoemen. De rechter heeft ook de mogelijkheid om een bijzondere curator op eigen initiatief te benoemen.

In afstammingszaken, zogeheten artikel 1:212 BW zaken, wordt altijd een bijzondere curator benoemd. Een bijzondere curator kan ook benoemd worden in echtscheidingsprocedures en geschillen over omgang, gezag, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De benoeming is dan gebaseerd op artikel 1:250 BW. Dit gebeurt niet standaard.

Hoe vervult de bijzondere curator zijn taak?

De taak van de bijzondere curator is om het belang van het kind te behartigen. “De bijzondere curator heeft een bemiddelende en onderzoekende rol en vooral adviserende rol aan de rechter. De bijzondere curator heeft geen hulpverlenende rol, maar adviseert over welke mogelijke hulpverlening noodzakelijk wordt geacht in het belang van de minderjarige en de gezinssituatie.”[2]

De rechter instrueert de bijzondere curator en bepaalt de precieze taak van de bijzondere curator. De bijzondere curator is vervolgens vrij om te bepalen hoe hij die taak vervult binnen de door de rechter gegeven kaders. Zo kan de bijzondere curator bijvoorbeeld het kind helpen in de communicatie met de rechter door te helpen bij het opstellen van een brief of het bijwonen van een kindgesprek, kan de bijzondere curator een poging tot bemiddelen tussen ouders ondernemen en heeft de bijzondere curator zelfs de mogelijkheid om een procedure te starten.[3]

Voor de uitvoering van zijn taak zal de bijzondere curator in gesprek gaan met het kind, de ouders/voogden en met (eerder) betrokken professionals. Daarna brengt de bijzondere curator advies uit aan de rechtbank en geeft hij antwoord op de vragen die hem zijn voorgelegd (reactie op instructie rechter). De betrokkenen kunnen op het advies reageren voor of tijdens een mondelinge behandeling. De rechter neemt vervolgens een beslissing over het geschil.

Meer informatie is ook te vinden op onder meer de website van de Rijksoverheid, de website van Stichting Bijzondere curatoren Nederland en op rechtspraak.nl.

[1] Op 29 april 2024 stonden slechts 7 psychologen/orthopedagogen/filosofen ingeschreven in het register t.o.v. 275 advocaten. Zie voor een actueel overzicht; https://stichtingbcn.nl/register/.

[2] https://stichtingbcn.nl/algemene-informatie/

[3] https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bijzondere-curator