Deel II: Mag een gedetacheerde werknemer indiensttreden van het inlenende bedrijf?

gepubliceerd door: Bernard Bongaards geplaatst op 4 oktober 2016 leestijd

Eerder schreef ik over een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, waarbij de vraag aan de orde kwam of een werknemer van een ICT-bedrijf in strijd handelende met zijn relatiebeding als hij in dienst trad van het bedrijf waar hij gedetacheerd werd. De vraag is of gedetacheerde werknemers gebonden zijn aan een concurrentiebeding/relatiebeding, waardoor ze niet in dienst mogen treden van het bedrijf waar ze op detacheringsbasis gewerkt hebben.

Tot half 2015 waren er een aantal uitspraken van kantonrechters die tot verschillende uitkomsten hadden geleid. Deze zaak is inmiddels voorgelegd aan het Gerechtshof Den Haag en vorige week kwam de uitspraak. Het Gerechtshof oordeelde net als de kantonrechter in eerste aanleg, dat ook een medewerker die een onbepaalde tijd contract heeft en gedetacheerd wordt een beroep kan doen op de bescherming van artikel 9a WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Artikel 9a WAADI bepaalt dat ‘degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt’ aan derden geen belemmeringen in de weg legt voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de gedetacheerde en de inlener. Het Gerechtshof oordeelde, dat uit de Europese Uitzendrichtlijn en de Nederlandse wet blijkt dat dit zogenaamde ‘belemmeringsverbod’ ook van toepassing is bij medewerkers met een onbepaalde tijd contract. Het belemmeringsverbod is er niet alleen voor uitzendkrachten en/of medewerkers met een flexcontract. Voorwaarde is wel, dat de medewerker ook onder leiding en toezicht van de inlener heeft gewerkt. Zeker bij het tijdelijk vervullen van vacatures binnen een onderneming door een ingeleende arbeidskracht zal dat vaak het geval zijn.

In het bijzonder voor de ICT-sector heeft deze uitspraak van het Gerechtshof verstrekkende gevolgen. Veel van deze ondernemingen hebben hun verdienmodel gebaseerd op het detacheren van goedbetaalde ICT’ers, die voor onbepaalde tijd bij hen in dienst zijn. Ze kunnen niet met een concurrentiebeding voorkomen, dat de medewerkers in dienst treden van hun klanten (de inleners).

Wilt u meer weten over het belemmeringsverbod of de manieren waarop u als ondernemer wel kunt voorkomen dat een medewerker de deur uit loopt naar uw klant, dan kunt u contact met ons opnemen.