Wat is de invloed van de pensioenpremie op de alimentatieplicht?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 18 januari 2023 leestijd

Welke invloed heeft een pensioenpremie voor de berekening van de alimentatie?

Bij het berekenen van de alimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. De hoogte van de pensioenpremie kan van invloed zijn bij de berekening van de draagkrachtruimte van de alimentatieplichtige. De draagkrachtruimte is het bedrag dat overblijft nadat lasten en kosten in mindering zijn gebracht op het inkomen. Een percentage daarvan is beschikbaar voor de betaling van alimentatie.

Van deze draagkrachtruimte is 70% beschikbaar voor kinderalimentatie. De uitkomst staat ook bekend als de draagkracht. De hoogte van de pensioenpremie is van invloed op de draagkracht en dus op de hoogte van het te betalen alimentatiebedrag.

Hoe zit het voor een werknemer in loondienst?

Is de alimentatieplichtige in loondienst, dan wordt het bruto-maandinkomen inclusief vakantiegeld en overige beloningen, zoals eindejaarsuitkeringen, dertiende maand of prestatiebonussen, als startpunt gebruikt voor de draagkrachtberekening. Het netto-inkomen wordt vervolgens berekend door bepaalde kosten af te trekken, waaronder de bijdrage premie ZVW, de premies voor werknemersverzekeringen en de pensioenpremie. Onder pensioenpremie valt de premie voor het (wettelijk verplichte) ouderdomspensioen, het (contractuele) nabestaandenpensioen en het (vrijwillige) invaliditeitspensioen. De ingehouden pensioenpremie wordt op het bruto-inkomen in mindering gebracht, omdat deze premie voor de loonheffing niet tot het loon wordt gerekend. Het loon dat vermeld staat op de jaaropgave, is het loon waarvan de pensioenpremies al zijn afgetrokken.

Hoe zit het voor de IB-ondernemer?

Een natuurlijk persoon die een onderneming op eigen naam of in samenwerking met anderen drijft, ontvangt geen loon maar geniet winst uit onderneming. Het startpunt voor de berekening van de draagkracht is in dat geval veelal de jaarrekening. inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen worden geheven over de in een jaar gerealiseerde winst na aftrek van ondernemersaftrekken en eventuele andere aftrekposten. Het bedrag dat resteert na aftrek van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (de nettowinst) kan de ondernemer aanwenden voor zijn levensonderhoud en dus ook voor het levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde.

Binnen de rechtspraak wordt het als redelijk beschouwd dat een zelfstandig ondernemer reserveert voor zijn oude dag. Als de ondernemer pensioen wil opbouwen, dan zal de ondernemer een voorziening moeten treffen. Die voorziening kan een aftrekpost opleveren als de voorzieningen kwalificeert als pensioen- of lijfrentevoorziening. Kiest de ondernemer voor een verkapte vorm van pensioenopbouw, bijvoorbeeld door te investeren in de woning en af te lossen op de hypothecaire geldlening waardoor lasten in de toekomst lager zijn, dan zal de rechter daarmee geen rekening houden bij de berekening van de draagkracht.

Een pensioenvoorziening is de opbouw van de fiscale oudedagsreserve (FOR-dotatie). De ondernemer voor de inkomstenbelasting reserveert jaarlijks een deel van de winst voor de oudedagsvoorziening en dat geld blijft beschikbaar voor de onderneming. Een andere optie is een lijfrente (lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht), waarbij frequent en gedurende een jaar bedragen worden gestort bij een bank of een verzekeraar. Een fiscalist kan de ondernemer adviseren over zijn opties.

Wilt u uw draagkracht laten berekenen? Neem dan contact op met onze specialisten.

Ons team

Rebecca Weisz-Hertsworm
Fabrizia de Wit-Facchetti
Petra Ellenbroek
Elise van Nimwegen